Přídavná jména

Adjectives

Přídavná jména jako např. beautiful (krásný), nice (milý), blue (modrý) charakterizují podstatná jména. (Podstatná jména jsou jednak názvy míst, osob, věcí atd., jednak samostatné názvy pro vlastnosti, děje a vztahy atd.)

Pro srovnávání vlastností podstatných jmen používáme stupňování.

Druhý a třetí stupeň tvoříme u krátkých přídavných jmen přidáním přípony „-er“ a „-est“ a u delších přídavných jmen pomocí slov „more“ a „the most“ před přídavným jménem.

Před třetím stupňem používáme určitý člen „the“.

Příslovce

Adverbs

Většina příslovcí nám říká, jak, kde nebo kdy je něco uděláno. Jinými slovy, příslovce popisují způsob, místo nebo čas děje. Několik příkladů:

Typ Příslovce Příklad
Způsob slowly
 • Paul drives slowly.
 • Paul jezdí pomalu.
Místo here
 • The meeting is going to take place here.
 • Schůze se bude odehrávat tady.
Čas yesterday
 • I called my mother yesterday.
 • Včera jsem zavolal matce.

1. Základní druhy přídavných jmen

Druh Popis
Názor Přídavné jméno vyjadřující názor nám říká, co si někdo o někom nebo o něčem myslí.
Příklady: funny (legrační), beautiful (krásný), ugly (ošklivý), easy (snadný)
Velikost Přídavné jméno popisující velikost nám říká, jak velké nebo malé něco je.
Příklady: small (malý), tiny (drobný), large (velký), little (malý)
Věk Přídavné jméno vyjadřující věk nám říká, jak mladý nebo starý někdo nebo něco je.
Příklady: new (nový), young (mladý), old (starý)
Tvar Přídavné jméno popisující tvar nám říká, jaký má určitá věc tvar. Příklady: round (kulatý), uneven (nerovnoměrný), triangular (trojúhelníkový)
Barva Přídavné jméno popisující barvu nám říká, o jakou barvu se jedná.
Příklady: black (černý), pink (růžový), orange (oranžový), blue (modrý)
Původ Přídavné jméno popisující původ nám říká, odkud něco pochází.
Příklady: English (anglický), American (americký), western (západní), Spanish (španělský)
Látka Přídavné jméno popisující látku nám říká, z čeho je určitá věc vyrobena.
Příklady: plastic (plastový), metal (kovový), paper (papírový)
Účel Přídavné jméno vyjadřující účel nám říká, co se k čemu používá. Tato přídavná jména jsou často zakončena na "-ing".
Příklady: sleeping (as in "sleeping bag") spací (jako v "spací pytel") baking (as in "baking tin") pečící (jako v "pečící plech")

2. Pořadí přídavných jmen

Chcete-li použít více než jedno přídavné jméno, musíte tato přídavná jména seřadit ve správném pořadí podle jejich druhu.

 • He's a silly young fool.
 • On je bláznivý mladý pošetilec.
 • She's a smart, energetic woman.
 • Ona je bystrá, energická žena.
Názor Velikost Věk Tvar Barva Původ Látka Účel Podstatné jméno
clever old Czech man
large square clay vessel
small blue sleeping bag

V angličtině mají přídavná jména vždy stejný tvar, i když se vztahují k podstatnému jménu v mužském či ženském rodě nebo k podstatnému jménu v jednotném či množném čísle.

3. Druhý stupeň přídavných jmen (komparativ)

Druhý stupeň přídavných jmen používáme pro srovnávání rozdílů mezi dvěma předměty nebo podstatnými jmény, tedy pokud chceme říci, že jedno podstatné jméno má něčeho více nebo méně než druhé.

 • The black cat is older than the white cat.
 • Ta černá kočka je starší než ta bílá kočka.
 • My car is bigger than my sister's car.
 • Moje auto je větší než sestřino auto.
 • The blue shirt is more expensive than the red shirt.
 • Ta modrá košile je dražší než ta červená košile.
Pravidla tvoření druhého stupně

„-er“ se přidává na konec jednoslabičných přídavných jmen.

 • cold – colder
 • chladný – chladnější
 • small – smaller
 • malý – menší
 • tall – taller
 • vysoký – vyšší
 • The winter is colder than the summer.
 • Zima je chladnější než léto.
 • The green hat is smaller than the yellow hat.
 • Ten zelený klobouk je menší než ten žlutý klobouk.
 • Most basketball players are taller than me.
 • Většina basketbalistů je vyšší než já.

Pokud má přídavné jméno 2 slabiky a končí na „-y“, pak se toto „-y“ mění na „-i“ a k němu se přidá „-er“.

 • easy – easier
 • snadný – snadnější
 • happy – happier
 • šťastný – šťastnější
 • crazy – crazier
 • bláznivý – bláznivější
 • The last task was easier than the first task.
 • Ten poslední úkol byl lehčí než ten první.
 • I am happier now than 1 year ago.
 • Jsem teď šťastnější než před rokem.
 • My friend is crazier than me.
 • Můj kamarád je bláznivější než já.

Pokud má přídavné jméno 2 slabiky a nekončí na „-y“, vytvoříme druhý stupeň přidáním „more“ nebo „less“ před přídavné jméno v základním tvaru.

 • honest – more honest
 • čestný – čestnější
 • modern – more modern
 • moderní – modernější
 • Policemen are more honest than criminals.
 • Policisté jsou čestnější než zločinci.
 • Our generation is more modern than our parents’ generation.
 • Naše generace je modernější než generace našich rodičů.

Pokud má přídavné jméno 3 a více slabik, použijeme také „more“ nebo „less“.

 • expensive – more expensive
 • drahý – dražší
 • difficult – more difficult
 • obtížný – obtížnější
 • comfortable – more comfortable
 • pohodlný – pohodlnější
 • A new computer is more expensive than a used one.
 • Nový počítač je dražší než použitý.
 • The last test was more difficult than the test today.
 • Miulý test byl těžší než ten dnešní test.
 • This sofa is more comfortable than the one she has.
 • Tahle pohovka je pohodlnější než ta její.

Pokud jednoslabičné přídavné jméno končí na „-e“, pak vytvoříme komparativ přidáním pouze „-r“.

 • nice – nicer
 • milý – milejší
 • safe – safer
 • bezpečný – bezpečnější
 • The barmaid was nicer to my boss than to me.
 • Ta barmanka byla na mého šéfa milejší než na mě.
 • A Škoda is safer than a Trabant.
 • Škodovka je bezpečnější než Trabant.

Pokud má jednoslabičné přídavné jméno na konci souhlásku, před kterou je souhláska a samohláska, pak se poslední souhláska zdvojí a přidá se „-er“.

 • big – bigger
 • velký – větší
 • fat – fatter
 • tlustý – tlustější
 • hot – hotter
 • horký, žhavý – teplejší, žhavější
 • My house is bigger than my sister’s house.
 • Můj dům je větší než dům mé sestry.
 • My sister is fatter than me.
 • Moje sestra je tlustější než já.
 • The summer is hotter than the winter.
 • Léto je teplejší než zima.

4. Třetí stupeň přídavných jmen (superlativ)

Třetí stupeň přídavných jmen používáme, když srovnáváme tři nebo více věcí či lidí. Před přídavným jménem ve třetím stupni vždy používáme určitý člen „the“.

 • The black cat is the biggest.
 • Ta černá kočka je největší.
 • The last picture is the nicest.
 • Ten poslední obraz je nejhezčí.
 • My wife's food is the best.
 • Jídlo od mojí manželky je nejlepší.

Třetí stupeň obvykle obsahuje kořen přídavného jména, ke kterému přidáme příponu „-est“. Jiný způsob je přidání „the most“ nebo „the least“ před přídavné jméno v základním tvaru.

Záleží na počtu slabik daného přídavného jména, který způsob stupňování zvolíme.

Pravidla tvoření třetího stupně

„-est“ se přidává na konec jednoslabičných přídavných jmen.

 • warm – warmest
 • teplý – nejteplejší
 • small – smallest
 • malý – nejmenší
 • tall – tallest
 • vysoký – nejvyšší
 • This summer is the warmest, that I can remember.
 • Toto léto je nejteplejší, jaké pamatuju.
 • The green hat is the smallest hat in the store.
 • Ten zelený klobouk je nejmenší v celém obchodě.
 • I am the tallest in my class.
 • Jsem nejvyšší ze třídy.

Pokud má přídavné jméno 2 slabiky a končí na „-y“, pak se toto „-y“ mění na „-i“ a k němu se přidá „-est“.

 • easy – easiest
 • snadný – nejsnadnější
 • happy – happiest
 • šťastný – nejšťastnější
 • crazy – craziest
 • bláznivý – nejbláznivější
 • That was the easiest game she knew.
 • Byla to ta nesnadnější hra, kterou znala.
 • She is the happiest I have ever seen her.
 • Je nejšťastnější, jakou jsem ji kdy viděl.
 • I have the craziest dog I have ever seen.
 • Mám nejbláznivějšího psa, jakého jsem kdy viděl.

Pokud má přídavné jméno 2 slabiky a nekončí na „-y“, vytvoříme třetí stupeň přidáním „the most“ nebo „the least“ před přídavné jméno v základním tvaru.

 • honest – most honest
 • čestný – nejčestnější
 • modern – most modern
 • moderní – nejmodernější
 • Policemen are the most honest people that I know.
 • Policisté jsou nejčestnější lidé, jaké znám.
 • Our generation is the most modern.
 • Naše generace je nejmodernější.

Pokud má přídavné jméno 3 a více slabik, použijeme také „the most“ nebo „the least“.

 • expensive – most expensive
 • drahý – nejdražší
 • difficult – most difficult
 • obtížný – nejobtížnější
 • comfortable – most comfortable
 • pohodlný – nejpohodlnější
 • That is the most expensive dress in the store.
 • To jsou ty nejdražší šaty v obchodě.
 • The last test was the most difficult.
 • Ten poslední test byl nejobtížnější.
 • These shoes are the most comfortable.
 • Tyto boty jsou nejpohodlnější.

Pokud jednoslabičné přídavné jméno končí na „-e“, pak vytvoříme superlativ přidáním pouze „-st“.

 • nice – nicest
 • milý – nejmilejší
 • safe – safest
 • bezpečný – nejbezpečnější
 • Your family isthe nicest that I have ever met.
 • Tvá rodina je ta nejmilejší, jakou jsem kdy poznal.
 • This car is the safer on the market.
 • Tohle auto je nejbezpečnější na trhu.

Pokud má jednoslabičné přídavné jméno na konci souhlásku, před kterou je souhláska a samohláska, pak se poslední souhláska zdvojí a přidá se „-est“.

 • big – biggest
 • velký – největší
 • fat – fattest
 • tlustý – nejtlustější
 • hot – hottest
 • horký, žhavý – nejteplejší, nejžhavější
 • My house is the biggest on the block.
 • Můj dům je největší v bloku.
 • My sister is the fattest in the school.
 • Má sestra je nejtlustší ze školy.
 • This summer is the hottest.
 • Toto léto je nejteplejší.

1. Jak vytvořit příslovce

Mnoho příslovcí je zakončeno příponou "–ly". Většina příslovcí se tvoří přidáním přípony "–ly" na konec přídavného jména.

Tvorba příslovcí
Přídavné jméno Příslovce
 • slow
 • pomalý
 • slowly
 • pomalu
 • quick
 • rychlý
 • quickly
 • rychle
 • beautiful
 • krásný
 • beautifully
 • krásně
 • aggressive
 • agresivní
 • aggressively
 • agresivně

2. Příslovce stejná jako přídavná jména

Avšak končí-li anglické slovo příponou "–ly", není možné spolehlivě určit, zda se jedná o příslovce či ne, a to ze dvou důvodů: mnoho příslovcí nekončí příponou "–ly" a naopak mnoho přídavných jmen končí příponou "–ly" (např. kindly - laskavý, friendly - přátelský, elderly - postarší a lonely – osamělý jsou přídavná jména)

.
Některé příklady příslovcí, která mají stejný tvar jako přídavná jména
Přídavné jméno Příslovce
 • fast
 • rychlý
 • fast
 • rychle
 • late
 • pozdní
 • late
 • pozdě
 • early
 • brzký, raný
 • early
 • brzy

3. Jak poznat příslovce

Nejlepší způsob, jak zjistit, zda dané slovo je příslovce, je pokusit se vytvořit otázku, na níž odpovíme daným slovem. Pokud při tvorbě otázky použijeme how (jak), where (kde) nebo when (kdy), tak jde o příslovce.

.
Rozpoznání příslovce pomocí otázky
Příklad Otázka Příslovce?
 • Junko plays football aggressively.
 • Junko hraje fotbal agresivně.
 • How does Junko play football?
 • Jak Junko hraje fotbal?
Ano - ptáme se pomocí "how" (jak), takže jde o příslovce způsobu.
 • They have a big boat.
 • Mají velký člun.
 • What kind of boat do they have?
 • Jaký člun mají?
Ne - ptáme se pomocí "what kind" (jaký), takže jde o přídavné jméno.
 • Kate called the police immediately.
 • Katka okamžitě zavolala policii.
 • When did Kate call the police?
 • Kdy zavolala Katka policii?
Ano - ptáme se pomocí "when" (kdy), takže jde o příslovce času.

4. Další příklady

Přídavné jméno Příslovce
 • She was a pretty girl.
 • Byla to pěkná dívka.
 • Jane sang prettily.
 • Jane hezky zpívala.
 • He was a serious boy.
 • Byl to vážný chlapec.
 • The teacher spoke seriously.
 • Učitel mluvil vážně.
 • It was a fast car.
 • Bylo to rychlé auto.
 • Alonso drives fast.
 • Alonso jezdí rychle.
 • They were quiet children.
 • Byly to tiché děti.
 • The student spoke quietly.
 • Student mluvil tiše.
 

Dostupné testy: