Minulý čas prostý

Simple Past

(sloveso)+ed

Děj, který začal a skončil v minulosti

I saw a film yesterday.

Několik po sobě nasledujících dějů, které začaly a skončily v minulosti

I finished work, walked home, and went to sleep.

Prosté trvání

I lived in Paris for three years.

1. Děj, který začal a skončil v minulosti

Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který začal a skončil v určitém okamžiku v minulosti.

 • I saw a film yesterday.
 • Včera večer jsem viděl film.
 • I didn't see a film yesterday.
 • Včera večer jsem neviděl film.
 • Last year, I travelled to London.
 • Minulý rok jsem cestoval do Londýna.
 • Last year, I didn't travel to London.
 • Minulý rok jsem necestoval do Londýna.
 • She washed her hair this morning.
 • Dnes ráno si umyla vlasy.
 • She didn't wash her hair this morning.
 • Dnes ráno si neumyla vlasy.

2. Několik po sobě nasledujících dějů, které začaly a skončily v minulosti

Minulý čas prostý lze použit k vyjadření několika po sobě jdoucích dějů, jež začaly a skončily v minulosti. Děje následují v pořadí první, druhý, třetí, čtvrtý...

 • I finished work, walked home, and went to sleep.
 • Dokončil jsem práci, šel jsem domů a šel jsem spát.

3. Prosté trvání

Minulý čas prostý může také vyjadřovat děj, jenž začal a skončil v minulosti a trval po určitou dobu.

 • I lived in Paris for three years.
 • Žil jsem tři roky v Paříži.
 • Shauna studied Czech for three years.
 • Shauna se učila tři roky česky.
 • They sat in the pub all day.
 • Seděli celý den v hospodě.

4. Činný / trpný rod

 • Peter repaired the television. Činný (Active)
 • Peter opravil televizi.
 • The television was repaired by Peter. Trpný (Passive)
 • Televize byla opravena Peterem.
 

Dostupné testy: