Vztažné věty

Relative Clauses

Tento typ vedlejší věty začíná slovy jako „which, who, where, that“ (který, kdo, kde, co) atd. a používáme ho k přidání informace o něčem nebo někom, aniž bychom museli začít novou větu.

1. Jak vytvořit vztažnou větu

Představte si, že někdo mluví s vaším kamarádem Peterem. Chcete vědět, kdo to je a ptáte se svého bratra, jestli toho člověka zná. Mohli byste říct: „A man is talking to Peter. Do you know the man?“ („Nějaký muž mluví s Peterem. Znáš toho muže?“). To je ale zbytečně složité. Je jednodušší dát obě informace do jednoho souvětí a tím vytvořit vztažnou větu.

 • 1. krok: Začněte s nejdůležitější informací, tzn. „Do you know the man…“ („Znáš toho muže…“).
 • 2. krok: Přidejte další informaci, protože váš bratr neví, o kterém muži mluvíte, tzn. „the man talking to Peter“ („muž, který mluví s Peterem.“)
 • 3. krok: Zaměňte slovo „the man“ ve druhé části věty za vztažné zájmeno (v tomto případě s „who“, které se používá pro lidi).
 • Konečné souvětí bude: „Do you know the man who is talking to Peter?“ („Znáš toho muže, který mluví s Peterem?“)

2. Vztažná zájmena (Relative Pronouns)

Když jsou slova jako „who, which, that, when“ použita k uvození vztažné věty, říká se jim vztažná zájmena.

Who (který) – zájmeno používané pro lidi
 • What’s the name of the person who invented penicilin?
 • Jak se jmenuje člověk, který vynalezl penicilin?
 • The woman who came in the office today is my neighbour.
 • Žena, která dnes přišla do kaneláře, je moje sousedka.
Which (který, co) – zájmeno používané pro věci
 • Can you pass me the book which is lying on the table?
 • Můžeš mi podat tu knihu, co leží na stole?
 • I do not like holidays which last more than seven days.
 • Nemám rád dovolené, které trvají déle než sedm dní.
Whose (jehož) – zájmeno ukazující vlastnictví lidí, zvířat a věcí
 • Do you know the girl whose mother is a secretary?
 • Znáš tu dívku, jejíž matka je sekretářka?
 • They live in a house whose gate is blue.
 • Bydlí v domě, jehož vrata jsou modrá.
 • They decided to choose the dog whose eyes were completely black.
 • Rozhodli se vybrat si psa, jehož oči byly úplně černé.
That (který, co) – zájmeno používané pro lidi, zvířata i věci
 • I don’t like the swimming pool that our parents bought.
 • Nelíbí se mi ten bazén, co koupili naši rodiče.
 • The specialist that I went to see was ill.
 • Specialista, ke kterému jsem šel, byl nemocný.
 • A dolphin is an animal that is extremely inteligent.
 • Delfín je zvíře, které je nesmírně inteligentní.
Which (což) – může odkazovat na celou větu
 • She couldn’t swim, which surprised me.
 • Neuměla plavat, což mě překvapilo.
 • I eat at home, which is cheaper.
 • Stravuji se doma, což je levnější.
Whom (který) – zájmeno používané pro lidi (je to předmětné zájmeno používané hlavně v nedefinujících vztažných větách, v definujících větách se místo něj v hovorové angličtině používá obvykle „who“).
 • I was invited to the party by a doctor whom I met at the hospital.
 • Byl jsem na ten večírek pozván doktorem, kterého jsem potkal v nemocnici.
 • The man whom I asked for the way was a foreigner.
 • Člověk, kterého jsem se zeptal na cestu, byl cizinec.

3. Definující vztažné věty (Defining Relative Clauses)

Jak vyplývá z názvu, tyto vedlejší věty dávají zásadní informaci, která definuje nebo identifikuje osobu nebo věc, o které mluvíme.

Představte si, že váš kamarád Peter je v pokoji se třemi muži. Jeden z nich s Peterem mluví a vy se někoho ptáte, jestli toho muže zná. V této situaci vztažná věta definuje, kterého z těch tří mužů máte na mysli.

 • Do you know the man who is talking to Peter?
 • Znáš toho muže, co mluví s Peterem?

Definující vtažné věty v angličtině (na rozdíl od češtiny) neoddělujeme čárkou.

 • The people who we spoke to yesterday are very nice.
 • Lidé, se kterými jsme včera mluvili, jsou velmi sympatičtí.

Definující vtažné věty často používáme v definicích.

 • The dentist is a doctor who looks after our teeth.
 • Zubař je lékař, který se stará o zuby.

Předmětná zájmena v definujících vztažných větách v angličtině můžeme vynechat.

 • The singer who we saw last night is Mick Jagger!
 • The singer we saw last night is Mick Jagger!
 • Zpěvák, kterého jsme včera večer viděli, byl Mick Jagger!
 • I ate the banana which Martina had laid on the table.
 • I ate the banana Martina had laid on the table.
 • Snědl jsem banán, který Martina položila na stůl.
 • I read the book that you showed me.
 • I read the book you showed me.
 • Přečetl jsem tu knihu, kterou jsi mi ukázala.

4. Co jsou podmětná a předmětná zájmena?

Potřebujeme vědět, co je podmětné a předmětné zájmeno, abychom byli schopni rozlišit, kdy jej můžeme ve vztažných větách vynechat.

Podmětné zájmeno

Podmětné zájmeno je vztažné zájmeno, za kterým následuje sloveso. Podmětná zájmena nelze vynechat.

 • The magazine which is lying on the sofa is mine.
 • Časopis, který leží na gauči, je můj.
Předmětné zájmeno

Předmětné zájmeno je vztažné zájmeno, za kterým bezprostředně následuje podstatné jméno nebo zájmeno, ale nikdy ne sloveso. Předmětná zájmena můžeme vynechat.

 • I read the magazine which Ray laid on the sofa.
 • I read the magazine Ray laid on the sofa.
 • Přečetl jsem si časopis, který Ray položil na gauč.(Ray není sloveso nýbrž podstatné jméno.)

5. Nedefinující vztažné věty (Non-defining Relative Clauses)

Nedefinující vztažné věty přidávají další informaci o něčem, ale nedefinují to.

Představte si, že váš kamarád Peter je v místnosti s pouze jedním mužem. O něčem se spolu baví a vy se někoho ptáte, jestli toho muže zná. V tomto případě půjde o nedefinující vztažnou větu – v této situaci je zřejmé, kterého muže máme na mysli, protože je jen jeden.

 • Do you know the man, who is talking to Peter?
 • Znáš toho muže, který mluví s Peterem?

Nedefinující vztažné věty oddělujeme čárkou.

Předmětná zájmena v nedefinujících vztažných větách nelze vynechat.

 • Roy, who/whom I visited yesterday, is very generous.
 • Roy, kterého jsem včera navštívil, je velmi štědrý.

Vztažné zájmeno „that“ v nedefinujících vztažných větách nelze použít (musíme použít „who“ nebo „which“).

6. Jak zkrátit vztažné věty

Ke zjednodušení věty můžeme nahradit předmětné zájmeno „who/which/that“ příčestím přítomným (-ing).

 • I told you about the couple who drive the Porsche.
 • Řekl jsem ti o páru, který jezdí v Porsche.
 • I told you about the couple driving the Porsche.
 • Řekl jsem ti o páru jezdícím v Porsche.
 • Can you pass me the book which is lying on the table?
 • Můžeš mi podat knihu, která leží na stole?
 • Can you pass me the book lying on the table?
 • Můžeš mi podat knihu ležící na stole?
 

Dostupné testy: