Budoucí čas prostý a "going to"

Simple Future and "going to"

will + (sloveso)

am/is/are + going to + (sloveso)

"Will" jako vyjádření okamžitého rozhodnutí

I will go shopping.

"Will" jako vyjádření ochoty

A: I′m really hungry. B: I′ll make some sandwiches.

"Will" jako vyjádření slibu

I will call you when I arrive.

"Be going to" jako vyjádření záměru a plánu

He is going to spend his vacation in Hawaii.

"Will" nebo "Be Going to" jako vyjádření předpovědi

The year 2000 will be a very interesting year.

1. Dva tvary budoucího prostého času

Budoucí čas se v angličtině tvoří pomocí dvou odlišných tvarů "will" a "be going to". Někdy je lze ve větě zaměnit, aniž by se tím změnil její smysl, ale většinou mají odlišný význam. Zpočátku se může zdát, že porozumět těmto odlišným významům je velmi obtížné. Časem tyto rozdíly pochopíte a zautomatizujete si je díky pravidelnému používání budoucího času v mluvené řeči. Jak "will" tak " be going to" popisují určitou dobu v budoucnosti.

2. "Will" jako vyjádření okamžitého rozhodnutí

„Will“ používáme, odpovídáme-li bez rozmyslu a nemáme čas o budoucnosti příliš uvažovat. Jsme-li tedy na počátku rozhodování nebo reagujeme-li spontánně.

 • I will go shopping.
 • Půjdu nakupovat. (Právě teď jsem se rozhodl.)
 • I will stay at home.
 • Zůstanu doma. (Právě teď jsem se rozhodl.)

3. "Will" jako vyjádření ochoty

Will často vyjadřuje, že mluvčí chce něco udělat dobrovolně. "Will" používáme tehdy, když reagujeme na něčí stížnost, nabídku nebo zdvořilou žádost o pomoc.

 • A: I′m really hungry.
  B: I′ll make some sandwiches.
 • A: Mám fakt hlad.
  B: Udělám nějaké sendviče.
 • A: I′m so tired. I′m about to fall asleep.
  B: I′ll get you some coffee.
 • A: Jsem tak unavený. Asi usnu.
  B: Uvařím ti kávu.
 • A: The phone is ringing.
  B: I′ll get it.
 • A: Zvoní telefon.
  B: Zvednu ho.

4. "Will" jako vyjádření slibu

 • I will call you when I arrive.
 • Zavolám ti, když přijedu.
 • If I am elected President of the United States , I will make sure everyone has access to inexpensive health insurance.
 • Jestli budu zvolen prezidentem USA, zajistím, aby měl každý přístup k levnému zdravotnímu pojištění.
 • I promise I will not tell him about the surprise party.
 • Slibuji, že mu nic neřeknu o večírku s překvapením.

5. "Be going to" jako vyjádření záměru a plánu

"Be going to" vyjadřuje, že něco je naplánováno, že někdo hodlá něco udělat v budoucnosti.

 • He is going to spend his vacation in Hawaii.
 • Chystá se strávit prázdniny na Havaji. (Má to už nějakou dobu v plánu.)
 • We are going to meet each other tonight at 6:00 PM.
 • Setkáme se dnes večer v 6:00 PM. (Už jsme na tom z dřívejška domluvení.)
 • A: Who is going to make John′s birthday cake.
 • Kdo upeče Johnovi k narozeninám dort? (Kdo se na to chystá, kdo to má v plánu?)
 • B: Sue is going to make John′s birthday cake.
 • Johnův narozeninový dort upeče Sue. (Už o tom ví, už se na to připravuje.)

6. "Will" nebo "Be Going to" jako vyjádření předpovědi

Jak "will" tak "be going to" lze použít pro vyjádření předpokladu nebo domněnky. Předpoklady nebo domněnky jsou odhady toho, co se může stát v budoucnu. V následujících příkladech mají tvary "will" a "be going to" stejný význam.

 • The year 2000 will be a very interesting year.
 • The year 2000 is going to be a very interesting year.
 • Rok 2000 bude velmi zajímavý.
 • John Smith will be the next President.
 • John Smith is going to be the next President.
 • John Smith bude příští prezident.
 • The movie "Zenith" will win several Academy Awards.
 • The movie "Zenith" is going to win several Academy Awards.
 • Film "Zenith" vyhraje několik cen Akademie (Oscarů).

7. V časových větách nepoužíváme budoucí čas

Stejně jako všechny budoucí časy, ani budoucí čas prostý nemůžeme použít ve vedlejších větách uvozených výrazy jako: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless (když, zatímco, před, po, do doby, jakmile, jestli, pokud ne) atd. Namísto předbudoucího zde použijeme předpřítomný čas. Důvodem je to, že uvedené výrazy v angličtině jakoby už obsahují budoucnost v sobě.

 • When you will arrive tonight, we will go out for dinner. Špatně
 • When you arrive tonight, we will go out for dinner. Správně
 • Až dnes večer přijedeš, půjdeme na večeři.

8. Pozice příslovcí

U slovesného času, který je složen z více než jedné části např. právě budoucí čas prostý (will help), se některá příslovce (např. never-nikdy, ever-vůbec někdy, rarely-málokdy, often-často, definitely-rozhodně) vkládají mezi první a druhou část (will never help).

 • I will help him later.
 • Pomůžu mu později.
 • I will never help him.
 • Nikdy mu nepomůžu.
 • Will you ever stop talking?
 • Přestaneš někdy mluvit?
 • He is going to meet Jane tonight.
 • Dnes večer se setká s Jane.
 • He is definitely going to meet Jane tonight.
 • Dnes večer se určitě setká s Jane.

9. Činný / trpný rod

 • John will certainly finish the work by 5:00 PM. Činný (Active)
 • John jistě dokončí práci do 5:00 odpoledne.
 • The work will certainly be finished by 5:00 PM. Trpný (Passive)
 • Ta práce bude určitě hotová do 5:00 odpoledne.
 • Petra is going to make a beautiful dinner tonight. Činný (Active)
 • Petra uvaří dnes večer vynikající večeři.
 • A beautiful dinner is going to be made by Petra tonight. Trpný (Passive)
 • Vynikající večeře bude dnes večer uvařena Petrou.
 

Dostupné testy: