Budoucí čas průběhový

Future Continuous

will be + příčestí přítomné, tzn. -ing

am/is/are + going to be + příčestí přítomné, tzn. -ing

Přerušený děj v budoucnosti

I will be working when she arrives tonight.

Určení času jako přerušení v budoucnosti

At 11 am, I am going to be eating lunch.

Zároveň probíhající děje v budoucnosti

I am going to be watching and Kate is going to be making breakfast.

1. Dva tvary budoucího průběhového času

Budoucí průběhový čas (Future Continuous) má dva různé tvary

 • will be doing
 • be going to be doing

Na rozdíl od prostých budoucích časů většinou nezáleží na tom, který použijeme.

2. Tvar budoucího průběhového času se slovesem "Will"

Tvar: will be + příčestí přítomné, tzn. -ing

 • You will be waiting for him when his train arrives tonight.
 • Budeš na něj čekat, až dnes večer přijede vlakem.
 • Will you be waiting for him when his train arrives tonight?
 • Budeš na něj čekat, až dnes večer přijede vlakem?
 • You will not be waiting for him when his train arrives tonight.
 • Nebudeš na něj čekat, až dnes večer přijede vlakem.

3. Tvar budoucího průběhového času s "Be Going To"

Tvar: am/is/are + going to be + příčestí přítomné, tzn. -ing

 • You are going to be waiting for him when his train arrives tonight.
 • Budeš na něj čekat, až dnes večer přijede vlakem.
 • Are you going to be waiting for him when his train arrives tonight?
 • Budeš na něj čekat, než dnes večer přijede vlakem?
 • You are not going bo be waiting for him when his train arrives tonight.
 • Nebudeš na něj čekat, až dnes večer přijede vlakem.

4. Přerušený děj v budoucnosti

Budoucí průběhový čas používáme v případě, že déle trvající děj nebo činnost v budoucnosti bude přerušen nějakou událostí nebo kratši činností. Pamatujte si, že to může být jak doslovné přerušení, tak i přerušení pouze tím, že určíme čas děje.

 • I will be working when she arrives tonight.
 • V době, kdy dnes večer přijede, budu pracovat.
 • I will be waiting for you when your train arrives.
 • Budu na tebe čekat, až přijede tvůj vlak.
 • I am going to be staying at the Hilton hotel, just in case anything happens and you need to contact me.
 • Budu bydlet v hotelu Hilton, pokud se něco stane a budeš mě potřebovat kontaktovat.
 • She will be studying this afternoon, so she will not see Paula when she arrives
 • Ona se dnes odpoledna bude ve škole učit, takže nepřijde Paule naproti, až přijede.

Všimněte si na uvedených příkladech, že slovesa vyjadřující přerušení děje jsou v přítomném prostém a nikoliv budoucím prostém čase. Je tomu tak proto, že jde o vedlejší věty časové, kde se v angličtině budoucí časy nepoužívají

5. Určení času jako přerušení v budoucnosti

V prvním použití popsaném výše byl děj popsaný budoucím průběhovým časem přerušen událostí v budoucnosti. Za přerušení můžeme považovat nejen skutečné události, ale také určení času děje.

 • At 11 am, I am going to be eating lunch.
 • V 11 hodin budu zrovna obědvat. (Tzn. Budu právě v procesu oběda.)
 • At midnight tonight, we will still be driving home from holiday.
 • Dnes o půlnoci budeme ještě na cestě autem z dovolené. (Tzn. Budeme právě na cestě, tedy v procesu jízdy autem.)

6. Budoucí průběhový versus budoucí prostý čas

V budoucím prostém čase je určitý čas použit k vyjádření času, kdy popisovaná činnost začne nebo skončí. V budoucím půběhovém čase je určený čas považován jakoby za přerušení popisované činnosti.

 • At 11 am, I am going to eat lunch.
 • V 11 hodin se naobědvám. (Tzn. V 11 začnu obědvat.)
 • At 11 am, I am going to be eating lunch.
 • V 11 hodin budu právě obědvat. (Tzn. Začnu obědvat dříve a v 11 budu v procesu jídla.)

7. Zároveň probíhající děje v budoucnosti

Budoucí průběhový čas použitý pro dvě činnosti ve stejné větě znamená, že tyto činnosti se budou dít zároveň, neboli jsou paralelní.

 • I am going to be watching and Kate is going to be making breakfast.
 • Budu se dívat a Kate bude připravovat snídani.
 • Tonight, they will be eating dinner talking about their holiday, and drinking red wine.
 • Dnes večer budou večeřet, přitom si povídat o dovolené a pít červené víno.
 • While Simon is reading, Paula will be watching television.
 • Paula se bude dívat na televizi, zatímco si Simon bude číst.

Všimněte si, že sloveso „to read“ je použito v přítomném průběhovém čase, tedy „is reading“. Je to proto, že jde o časovou větu uvozenou „while“. Viz vysvětlení časových vět níže.

8. V časových větách nepoužíváme budoucí čas

Stejně jako všechny budoucí časy, i budoucí průběhový čas nemůžeme použít ve vedlejších větách uvozených výrazy jako: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless (když, zatímco, před, po, do doby, jakmile, jestli, pokud ne) atd. Namísto budoucího průběhového zde použijeme přítomný průběhový čas. Důvodem je to, že uvedené výrazy v angličtině jakoby už obsahují budoucnost v sobě.

 • While I am going to be finishing my project, she is going to make dinner. Špatně
 • While I am finishing my project, she is going to make dinner. Správně
 • Zatímco budu dokončovat svůj projekt, ona uvaří večeři.

9. Neprůběhová a smíšená slovesa - nahrazování průběhového času prostým

Některá anglická slovesa obvykle netvoří průběhové časy, proto jim říkáme neprůběhová slovesa (non-continuous verbs). Patří sem např. slovesa "to love", "to like" nebo "to belong".

Jiná anglická slovesa mají několik významů, z nichž jeden obvykle netvoří průběhové časy. Těmto slovesům říkáme smíšená slovesa (mixed verbs). Patří k nim např. slovesa "to have" nebo "to be".

Pokud se tato slovesa vyskytnou ve větě, kde bychom normálně použili budoucí průběhový čas, musíme ho nahradit budoucím prostým časem.

 • Kate will be being at my office when you arrive. Špatně
 • Kate will be at my office when you arrive. Správně
 • Kate bude v mé kanceláři, až přijedeš.

10. Pozice příslovcí

Níže uvedené příklady ukazují umístění příslovcí ve větě, např. always, only, never, ever, still, just (vždy, jen, nikdy, někdy, ještě, právě) atd.

 • You will still be waiting for him when his train arrives.
 • Budeš na něj ještě čekat, až přijede vlakem.
 • Will you still be waiting for him when his train arrives?
 • Budeš na něj ještě čekat, až přijede vlakem?
 • You are still going to be waiting for him when his train arrives.
 • Budeš na něj ještě čekat, až přijede vlakem.
 • Are you still going to be waiting for him when his train arrives?
 • Budeš na něj ještě čekat, až přijede vlakem?

11. Činný / trpný rod

 • At 6 pm this evening, John will be washing the dishes. Činný (Active)
 • Dnes v šest večer bude John umývat nádobí.
 • At 6 pm this evening, the dishes will be being washed by John. Trpný (Passive)
 • Dnes v šest večer bude nádobí myto Johnem.
 • At 6 pm this evening, John is going to be washing the dishes. Činný (Active)
 • Dnes v šest večer bude John umývat nádobí.
 • At 6 pm this evening, the dishes are going to be being washed by John. Trpný (Passive)
 • Dnes v šest večer bude nádobí myto Johnem.

Předbudoucí průběhový čas se v trpném rodě vyskytuje málokdy.

 

Dostupné testy: