Předminulý čas prostý

Past Perfect Simple

had + příčestí minulé, tzv. „3. tvar slovesa“

Děj dokončený před určitým okamžikem v minulosti

I had never seen such a city before I visited Prague.

Děj ve vývoji v určitém okamžiku v minulosti

We had had that car for 15 years before it broke down.

1. Děj dokončený před určitým okamžikem v minulosti

Předminulý čas se používá pro děj, který se odehrál před jiným dějem nebo událostí v minulosti. Může také vyjadřovat událost, která se stala do určeného okamžiku v minulosti.

 • I had never seen such a city before I visited Prague.
 • Nikdy předtím jsem neviděl takové pěkné město, než jsem navštívil Prahu.
 • Had you ever visited Paris before your trip in 2004?
 • Navštívili jste někdy Paříž před vaší cestou v roce 2004?
 • Yes, I had been to Paris once before in 1999.
 • Ano, byl jsem předtím jednou v Paříži v roce 1999.

2. Děj ve vývoji v určitém okamžiku v minulosti

Předminulý prostý čas používáme u neprůběhových sloves pro děj, který začal v minulosti a trval až do určité minulé události Nahrazujeme jím předminulý průběhový čas u sloves, která v se v průběhovém čase obvykle nevyskytují (např. "to have", "to be").

 • We had had that car for 15 years before it broke down.
 • Měli jsme to auto už 15 let, než se porouchalo.
 • By the time Martin finished his university degree, he had been in London for more than seven years.
 • V okamžiku, kdy Martin dokončil svá univerzitní studia, žil již v Londýně více než sedm let.

Ačkoliv toto použití předminulého času je obecně omezeno na neprůběhová slovesa a neprůběhové významy smíšených sloves, slova „live“, „work“, „teach“ a „study“ někdy také takto používáme, i když jsou průběhová (tzn. mohou se vyskytovat v průběhovém čase).

3. Předminulý prostý čas po časových spojkách a v časových větách

Po časových spojkách a v časových větách můžeme použít předminulý čas prostý. Jestliže se předminulý čas odehrává v určitém okamžiku v minulosti, lze místo něj použít jednoduchý minulý čas tehdy, obsahuje-li věta spojky before nebo after. Spojky before a after vlastně oznamují mluvčímu, co se stane nejdříve, a proto není použití předminulého času povinné. Obě dvě následující věty jsou správné.

 • He had visited his Indian relatives once in 1999 before he moved in with them in 2004.
 • He visited his Indian relatives once in 1999 before he moved in with them in 2004.
 • Navštívil své indické příbuzné jednou v roce 1999, než se k nim přistěhoval v roce 2004.

Pokud se však předminulý čas neodehrává v určitém okamžiku v minulosti, musí být použit pokaždé. Srovnejte následující dvě věty:

 • She had never seen a tiger before she moved to Africa.Správně
 • She never saw a tiger before she moved to Africa.Špatně
 • Nikdy neviděla tygra, než se přestěhovala do Afriky.

4. Činný / trpný rod

 • Kate had taught many students before she received her teaching certificate. Činný (Active)
 • Kate učila mnoho studentů, než obdržela učitelské osvědčení.
 • Many students had been taught by Kate before she received her teaching certificate. Trpný (Passive)
 • Kate učila mnoho studentů, než obdržela učitelské osvědčení.
 

Dostupné testy: