Minulý čas průběhový

Past Continuous

was/were + příčestí přítomné, tzn. -ing

Přerušený děj v minulosti

I was watching a film when she called me on my mobile.

Určení času v minulosti

At 8 am, I was eating breakfast.

Dva současně probíhající děje

I was sleeping while he was cleaning the flat.

Opakovaná iritující čínnost

She was always coming to work late.

1. Přerušený děj v minulosti

Minulý čas prostý vyjadřuje děj, který probíhal v určitém okamžiku v minulosti a byl náhle přerušen jiným minulým dějem. Přerušení děje je nejčastěji vyjádřeno pomocí minulého času prostého.

 • I was watching a film when she called me on my mobile.
 • Díval jsem se na film, když mi zavolala na mobil.
 • While we were having lunch, it started to rain.
 • Zatímco jsme obědvali, začalo pršet.
 • Sally was working when David arrived.
 • Sally pracovala, když David přijel.
 • While Paul was sleeping last night, someone stole his bicycle.
 • Zatímco Paul minulou noc spal, někdo ukradl jeho kolo.

2. Určení času v minulosti

V prvním použití popsaném výše byl děj vyjádřený minulým průběhovým časem přerušen nějakou událostí. Za přerušení ale považujeme nejen skutečnou událost, ale i prostě určení času, kdy se děj odehrával.

 • At 8 am, I was eating breakfast.
 • V 8 ráno jsem zrovna snídal.
 • At 3 am I was sleeping.
 • Ve 3 ráno jsem právě spal.

3. Dva současně probíhající děje

Minulý čas průběhový může také vyjadřovat dva minulé děje, které probíhaly současně.

 • I was sleeping while he was cleaning the flat.
 • Spal jsem, zatímco on uklízel byt.
 • While Peter was reading, David was listening to the radio.
 • Zatímco si Peter četl, David poslouchal rádio.

4. Opakovaná iritující čínnost

Minulý čas průběhový použijeme ve spojení se slovy "always" nebo "constantly" pro něco, co se dělo opakovaně a zároveň nás to štvalo a vadilo nám to. Právě ve zdůraznění tohoto našeho pocitu je významová odlišnost od minulého prostého času.

 • She was always coming to work late.
 • Chodila stále pozdě do práce.
 • He was constantly talking. He annoyed everyone.
 • Stále mluvil. Všechny tím obtěžoval.
 • I didn't like her because she was always complaining.
 • Neměl jsem ji rád, protože si stále stěžovala.

5. Činný / trpný rod

 • David was helping Paul in the garden when the police came. Činný (Active)
 • David pomáhal Paulovi na zahradě, když přijela policie.
 • Paul was being helped by David when the police came. Trpný (Passive)
 • David pomáhal Paulovi na zahradě, když přijela policie.
 

Dostupné testy: