Předminulý čas průběhový

Past Perfect Continuous

had been + příčestí přítomné, tzn. -ing

Děj trvající až do události v minulosti

By the time I left England we had been living in London for three years.

Příčina minulé události

Igor was tired because he had been swimming.

1. Děj trvající až do události v minulosti

Předminulý průběhový čas používáme k označení děje, který začal v minulosti a trval až do určitého času v minulosti. „For ten minutes“ (po deset minut) a „for three weeks“ (po tři týdny) jsou příklady popisující trvání děje, kde můžeme použít předminulý průběhový čas.

 • By the time I left England we had been living in London for three years.
 • V době, kdy jsem odjel z Anglie, jsme bydleli v Londýně už tři roky.
 • How long had you been living in London before you left?
 • Jak dlouho jsi žil v Londýně, než jsi odjel?
 • We apologised because we had been keeping them waiting since 3 pm.
 • Omluvili jsme se, protože na nás museli čekat od 3 odpoledne.
 • He had been working at that school for five years before he left.
 • Pracoval v té škole pět let, než odešel.
 • How long had you been waiting for the train?
 • Jak dlouho jsi čekal na ten vlak?
 • Simona wanted to sit down because she had been standing all day at work.
 • Simona si chtěla sednout, protože celý den v práci stála.
 • They had been talking for over an hour before Jane arrived.
 • Mluvili spolu přes hodinu, než Jane přijela.
 • John had been teaching at the university for more than two years before he left for Afica.
 • John učil na univerzitě přes dva roky, než odjel do Afriky.
 • A: How long had you been studying French before you moved to Paris?
 • Jak dlouho ses učil francouzsky, než ses přestěhoval do Paříže?
 • B: I had not been studying French very long.
 • Neučil jsem se francouzsky moc dlouho.

2. Příčina minulé události

Předminulý průběhový čas můžeme také použít k označení příčiny a následku v minulosti.

 • Igor was tired because he had been swimming.
 • Igor byl unavený, protože předtím plaval.
 • Jane failed the final test because she had not been attending class.
 • Jane neudělala závěrečný test, protože nechodila na přednášky.

3. Minulý průběhový versus předminulý průběhový čas

Pokud věta neobsahuje určení trvání děje, např. „for thirty minutes“ (po 30 minut), „for three weeks“ (po 3 týdny) nebo „since Monday“ (od pondělka), mnoho anglických mluvčích dá přednost minulému průběhovému času před předminulým průběhovým časem. Tady je třeba si dát pozor, protože toto může změnit význam věty. Minulý průběhový čas zdůrazňuje, že popisovaný děj byl něčím přerušen, zatímco předminulý průběhový čas zdůrazňuje trvání v čase před určitou minulou událostí. Prostudujte si následující příklady pro pochopení rozdílů.

 • He was tired because he was exercising so intensely.
 • Byl unaven, protože tak intenzivně cvičil.
 • Zde se zdůrazňuje, že byl unaven, protože v daném okamžiku cvičil.
 • He was tired because he had been exercising so intensely.
 • Byl unaven, protože do té doby tak intenzivně cvičil.
 • Tady se zdůrazňuje, že byl unaven, protože cvičil po určitou dobu – zdůraznění trvání cvičení. Možná v daném okamžiku ještě cvičil, nebo právě přestal.

4. Neprůběhová a smíšená slovesa - nahrazování průběhového času prostým

Některá anglická slovesa obvykle netvoří průběhové časy, proto jim říkáme neprůběhová slovesa (non-continuous verbs). Patří sem např. slovesa "to love", "to like" nebo "to belong".

Jiná anglická slovesa mají několik významů, z nichž jeden obvykle netvoří průběhové časy. Těmto slovesům říkáme smíšená slovesa (mixed verbs). Patří k nim např. slovesa "to have" nebo "to be".

Pokud se tato slovesa vyskytnou ve větě, kde bychom normálně použili předminulý průběhový čas, musíme ho nahradit předminulým prostým časem.

 • The car had been belonging to Martin for years before Kate bought it. Špatně
 • The car had belonged to Martin for years before Kate bought it. Správně
 • To auto patřilo léta Martinovi, než ho Kate koupila.

5. Pozice příslovcí

Níže uvedené příklady ukazují umístění příslovcí ve větě, např. always, only, never, ever, still, just (vždy, jen, nikdy, někdy, ještě, právě) atd.

 • You had only been waiting there for a few minutes before the train arrived.
 • Čekal jsi tam jen pár minut, než přijel ten vlak.
 • Had you only been waiting there for a few minutes before the train arrived?
 • Čekal jsi tam jen pár minut, než přijel ten vlak?

6. Činný / trpný rod

 • I had been building my new house for three years before I decided to sell it unfinished. Činný (Active)
 • Stavěl jsem svůj nový dům tři roky, než jsem se rozhodl ho prodat nedokončený.
 • My new house had been being built for three years before I decided to sell it unfinished. Trpný (Passive)
 • Můj nový dům byl stavěn tři roky, než jsem se rozhodl ho prodat nedokončený.

Předminulý průběhový čas se v trpném rodě vyskytuje málokdy.

 

Dostupné testy: