Předpřítomný čas prostý

Present Perfect Simple

have/has + příčestí minulé, tzv. „3. tvar slovesa“

Děj, který začal v minulosti a stále trvá

We have lived in London for 20 years.

Děj, který začal a skončil v minulosti, ale jeho následky stále trvají

I have lost my textbook.

Děj v neurčité době v minulosti

I have eaten breakfast.

Zkušenosti a zážitky

I have been to Scotland.

1. Děj, který začal v minulosti a stále trvá

Předpřítomný čas prostý používáme pro vyjádření děje, jenž začal v minulosti a trvá až do současnosti. Výrazy jako "for ten years", "all my life", a "since 1990" ukazují, jak dlouho děj trvá a jsou typické pro věty s tímto časem.

 • We have lived in London for 20 years.
 • Žijeme v Londýně již 20 let.
 • Paul has worked here since 1995.
 • Paul zde pracuje od roku 1995.

Předpřítomný čas prostý je obvyklý pro delší časové úseky a trvalejší děje nebo stavy, zatímco předpřítomný čas průběhový se typicky používá pro kratší časové úseky a dočasné činnosti.

 • I have been working here for five years.
 • Pracuji zde již pět let (, ale není to práce na pořád.)
 • I have lived here for five years.
 • Bydlím zde již pět let (a nemíním se stěhovat.)

2. Děj, který začal a skončil v minulosti, ale jeho následky stále trvají

Toto použití zdůrazňuje následky dokončeného minulého děje.

 • I have lost my textbook.
 • Ztratil jsem učebnici. (To znamená, že tu učebnici ještě nemám - je stále ztracená.)
 • I lost my textbook.
 • Ztratil jsem učebnici. (Učebnici jsem ztratil, ale buď jsem ji už našel, nebo to není důležité.)

Pokud ve větě použijeme příslovce času, které označuje období, který stále trvá, nelze v této větě použít minulý čas. Je nutné použít předpřítomný čas. Příklady těchto příslovcí jsou: "today" (dnes), "this week" (tento týden).

 • Ibought a new computer today. Špatně
 • I've bought a new computer today. Správně
 • Dnes jsem si koupil nový počítač.

3. Děj v neurčité době v minulosti

Předpřítomný prostý čas se také používá pro děj, který se odehrál v nějaké době minulé, která není blíže specifikována a přesný časový daj není důležitý.

 • I have eaten breakfast.
 • Snědla jsem snídani.

4. Zkušenosti a zážitky

Předpřítomného času lze použít k popsání nějaké zkušenosti nebo zážitku - opět zde není důležité, kdy se to stalo, ale že už se to stalo. Předpřítomný čas se nepoužívá při popisu specifické události.

 • I have been to Scotland.
 • Byla jsem ve Skotsku. (Tato věta znamená, že máte zkušenosti s pobytem ve Skotsku. Možná jste zde byli jednou nebo vícekrát.)
 • I have been to Scotland three times.
 • Byla jsem třikrát ve Skotsku. (Na konec věty můžete přidat, kolikrát jste nějakou činnost dělali.)
 • I have seen that film 3 times.
 • Viděla jsem ten film třikrát.
 • I have never been to Scotland.
 • Nikdy jsem nebyla ve Skotsku.
 • I think I have met her before.
 • Myslím, že jsem se s ní už setkal.

5. Činný / trpný rod

 • Many tourists have visited London. Činný (Active)
 • Mnoho turistů navštívilo Londýn.
 • London has been visited by many tourists. Trpný (Passive)
 • Londýn byl navštíven mnoha turisty.
 

Dostupné testy: