Přítomný čas průběhový

Present Continuous

am/is/are + příčestí přítomné, tzn. -ing

Právě probíhající děj

Peter is sleeping at the moment.

Činnost odehrávající se v současnosti

She is studying English at University this year.

Dočasná činnost

I am working in a restaurant during the school holidays.

Blízká budoucnost

I am meeting some friends after school.

Opakovaná iritující čínnost

He is constantly talking. He annoyes everyone.

1. Právě probíhající děj

Vyjadřuje děj, který se odehrává právě teď a není ukončen.

 • Peter is sleeping at the moment.
 • Peter právě teď spí.
 • They are watching television.
 • Dívají se na televizi.

2. Činnost odehrávající se v současnosti

Přítomný průběhový čas se používá také pro činnosti nebo situace, které jsou pravdivé v současnosti, ale nemusejí probíhat právě teď. Průběhový čas použijeme, když chceme zdůraznit trvání těchto činností.

 • She is studying English at University this year.
 • Tento rok studuje angličtinu na univerzitě.
 • I am reading a book by William Shakespeare.
 • Čtu knihu od Williama Shakespeara. (Ne pravě teď, když mluvím, ale v současné době.).

3. Dočasná činnost

Přítomný průběhový čas použijeme také, když chceme zdůraznit dočasnost současného děje nebo činnosti.

 • I am working in a restaurant during the school holidays.
 • Během školních prázdnin pracuji v restauraci.
 • She is living with her grandmother while they are painting her house.
 • Bydlí u své babičky, zatímco jí malují dům.

4. Blízká budoucnost

Další použití přítomného průběhového času je pro děj, který se odehraje v blízké budoucnosti. Toto použití je podobné budoucímu prostému času s "going to", ale jde o něco, co je nejen naplánováno, ale už domluveno a zařízeno.

 • I am meeting some friends after school.
 • Po škole mám sraz s pár kamarády. (Sraz máme už naplánovaný a domluvený.)
 • I am not going to work tomorrow.
 • Nepůjdu zítra do práce.
 • They are going on holiday this week.
 • Tento týden odjedou na prázdniny.

5. Opakovaná iritující čínnost

Přítomný čas průběhový použijeme ve spojení se slovy "always" nebo "constantly" pro něco, co se děje opakovaně a zároveň nás to štve a vadí nám to. Právě ve zdůraznění tohoto našeho pocitu je významová odlišnost od přítomného prostého času.

 • He is constantly talking. He annoyes everyone.
 • Stále mluví. Všechny tím obtěžuje.
 • I don't like her because she is always complaining.
 • Nemám ji rád, protože si pořád stěžuje.

6. Činný / trpný rod

 • Right now, David is painting the wall. Činný (Active)
 • David právě teď maluje zeď.
 • Right now, the wall is being painted by David. Trpný (Passive)
 • Zeď je právě malována Davidem.
 

Dostupné testy: