Neurčitek (infinitiv) a přípona -ing

Infinitive and -ing

Někdy je nutné se rozhodnout, zda použít sloveso ve tvaru -ing (např. doing, going) nebo neurčitku (infinitivu) (např. to do, to go).

Například jen jedna z následujících vět je správně, která to je?

 • I dislike working late.
 • I dislike to work late.
 • Nerad zůstávám dlouho v práci.

1. Kdy použít neurčitek (infinitiv)

Neurčitek používáme po určitých slovesech. Je třeba si zapamatovat, která to jsou, např.:

 • help (pomoct)
 • learn (naučit se)
 • teach (učit)
 • train (trénovat)
 • choose (vybrat)
 • hope (doufat)
 • need (potřebovat)
 • want (chtít)
 • would like (rád by)
 • agree (souhlasit)
 • decide (rozhodnout se)
 • mean (znamenat)
 • Simon needs to leave the office early.
 • Simon potřebuje odejít z kanceláře brzo.
 • I would like to go home now.
 • Rád bych šel domů teď.
 • I decided to go to Egypt for my holiday.
 • Rozhodla jsem se jet na dovolenou do Egypta.

Neurčitek se nejčastěji používá po přídavných jménech, např: disappointed (zklamaný), glad (rád), happy (šťastný), pleased (potěšený), relieved (uvolněný), sad (smutný), surprised (překvapený).

 • I was happy to see them.
 • Byl jsem šťastný, že je vidím.
 • She will be glad to help you.
 • Ráda ti pomůže.

To platí i o spojení too (příliš) + přídavné jméno.

 • The sea was too cold to swim in.
 • Moře bylo příliš studené na koupání.
 • Is your tea too hot to drink?
 • Máš ten čaj příliš horký na pití?

2. Kdy použít -ing

Tvar -ing použijeme, když je slovo podmětem věty.

 • Running is good exercise.
 • Běhání je dobré cvičení.
 • Doctors say that smoking is bad for your health.
 • Doktoři říkají, že kouření škodí zdraví.

Tvar -ing se také používá po předložkách.

 • I look forward to seeing you next week.
 • Těším se, až tě příští týden uvidím.
 • They left the restaurant without paying the bill.
 • Odešli z restaurace bez zaplacení.

Tvar -ing používáme po určitých slovesech, např: dislike (nemít rád), enjoy (mít rád, užívat si), finish (dokončit), mind (vadit)

 • I enjoy swimming early in the mornings.
 • Rád si brzy ráno zaplavu.
 • Would you mind closing the door?
 • Vadilo by vám, kdyby se zavřely ty dveře?

3. Někdy lze použít jak inifinitiv tak -ing

Po některých slovesech může následovat jak -ing, tak i neurčitek bez podstatné změny významu, např.: begin (začít), continue (pokračovat), hate (nenávidět), like (mít rád), love (milovat), start (začít).

 • It started to snow.
 • It started snowing.
 • Začalo sněžit.
 • I like to play football.
 • Rád si zahraju fotbal.
 • I like playing football.
 • Rád hraju fotbal.

Některá slovesa se vážou s infinitivem i gerundiem -ing, ale dochází ke změně ve významu.

Remember
 • He always remembers to call his mother at the weekends.
 • Pokaždé si vzpomene a zavolá o víkendu své matce. (Děje jdou po sobě – nejdříve si vzpomene a pak jí zavolá.)
 • Please remember to pick up the parcel.
 • Nezapomeň vyzvednout ten balík. (Nejprve si vzpomeň a poté proveď danou činnost.)
 • I remember seeing the film for the first time.
 • Pamatuji si, jak jsem viděl/a ten film poprvé. (Teď si pamatuji, jak jsem v minulosti poprvé shlédl/a ten film.)
Forget
 • She often forgets to water the flowers.
 • Často zapomene zalít květiny. (Děje jdou po sobě – zapomene a nezaleje.)
 • I never forget meeting Tim in that restaurant.
 • Nikdy nezapomenu na to, jak jsem se setkala s Timem v té restauraci. (Gerundium -ing označuje děj v minulosti - teď nezapomenu, jak jsem se kdysi v minulosti setkala s Timem.)
Regret
 • I regret to inform you that the course has been cancelled.
 • Lituji, že Vám musím oznámit, že byl kurz zrušen. (Být líto, že musíte říci něco nepříjemného, negativního apod., většinou ve formální písemné formě.)
 • I regret going to the bed late.
 • Lituji, že jsem šla pozdě spát. (Gerundium -ing označuje děj v minulosti – teď lituji toho, co jsem udělal/a dříve.)
Try
 • Please try to be quiet. My baby is sleeping.
 • Prosím pokuste se být zticha. Moje dítě spí. (Ve významu pokusit se - nevím, zda to půjde.)
 • „The computer isn’t working.” „Have you tried turning it off and on?”
 • „Počítač nefunguje.” „Zkusila jsi ho vypnout a zapnout?” (Ve významu zkusit něco udělat - vím, že to půjde, ale zajímá mě, jaký to bude mít výsledek, udělat test nebo experiment.)
Need
 • I need to write an email.
 • Potřebuji napsat email. (Je nezbytné, abych něco udělal/a.)
 • The floor needs cleaning. It is dirty.
 • Je potřeba umýt podlahu. Je špinavá. (Je potřeba něco udělat, ta daná věc si o to nežádá.)
Stop
 • He stopped drinking alkohol.
 • Přestal pít alkohol. (Přestat, ukončit dělat nějakou aktivitu.)
 • He stopped to have something to drink.
 • Zastavil se, aby si dal něco k pití. (Zastavit se za nějakým účelem = aby.)

Pokud nemáte po ruce slovník nebo jinou pomůcku, a jste v situaci, kdy se máte rozhodnout, zda po daném slovese bude infinitiv nebo gerundium, všeobecně platí následující pravidla.

Gerundium se často používá v případě, že činnost popisovaná druhým slovesem se odehrává před činností popisovanou prvním slovesem.

 • She admitted coming late.
 • Přiznala, že přišla pozdě. (Přiznává něco, co udělala dříve.)

Infinitiv se zpravidla používá, když se první sloveso odehrává před slovesem druhým, časově jdou slovesa chronologicky po sobě.

 • She promised to come to the party.
 • Slíbila, že přijde na oslavu. (Nejprve něco slíbila a pak šla na oslavu.)

Toto pravidlo však není stoprocentní.

 

Dostupné testy: