Otázky a pomocná slovesa

Questions and Auxiliary Verbs

Otázka je věta nebo fráze, která ukazuje, že mluvčí chce od posluchače získat nějaké informace, nebo ho žádá, aby něco provedl nebo jinak uspokojil jistý požadavek.

1. Pomocná slovesa (Auxiliary Verbs)

Pomocná slovesa zahrnují be, do a have. Používají se ve spojení s hlavním slovesem ve větě k formulaci otázek, záporných oznamovacích vět, trpného rodu a slovesných časů.

V otázce „Do you like Czech food?" (Máš rád česká jídla?) je do pomocné sloveso a like je hlavní sloveso.

V otázkách jsou pomocná slovesa umístěna před podmět. V našem příkladu je podmětem zájmeno you.

Pomocné sloveso "do"

Do je sloveso užívané při formulaci otázek a záporných vět.

Does je tvar pro třetí osobu jednotného čísla a did je minulý tvar slovesa do.

Přítomné tvary, tedy do a does se nikdy nepoužívají pro minulost.

Pomocné sloveso "be"

Be může být ve větě jak hlavním, tak i pomocným slovesem.

Be se jako pomocné sloveso používá k tvorbě průběhových časů a trpného rodu.

Am, is a are jsou přítomné tvary slovesa be.

Am je tvar první osoby jednotného čísla, is je tvar třetí osoby jednotného čísla a are je tvar pro všechny ostatní osoby.

Was je tvar minulého času pro první a třetí osobu jednotného čísla.

Were je tvar minulého času pro ostatní osoby.

Pomocné sloveso "have"

Have se jako pomocné sloveso používá k tvorbě perfektních časů (tedy předpřítomného, předminulého a předbudoucího) a je vždy následováno příčestím minulým (tzv. "3. tvar slovesa").

Has je tvar třetí osoby jednotného čísla, have se používá pro všechny ostatní osoby.

Had je minulý tvar slovesa "have" pro všechny osoby.

Ostatní pomocná slovesa - modální slovesa

Ostatní pomocná slovesa jsou: can, could, may, might, shall, should, will, would a ought to.

Tato slovesa jsou známá také jako modální nebo způsobová slovesa (modal verbs). Ukazují povinnost, možnost a nutnost. Podrobně jsou probrána v samostatné kapitole.

 • Jack is late. He might be sleeping.
 • Jack má zpoždění. Možná spí. Možnost
 • I should clean my room today.
 • Měl bych si dnes uklidit pokoj. Povinnost
 • I must wear a tie to school.
 • Do školy musím chodit v kravatě. Nutnost

2. Zjišťovací otázky v přítomném prostém čase (Yes-No Questions)

Na zjišťovací otázky otázky odpovídáme „ano“ nebo „ne“.

Pro zjišťovací otázky v přítomném prostém čase používáme tvary do a does a umísťujeme je na začátek věty.

Does používáme pro 3. osobu jednotného čísla, do pro všechny ostatní osoby.

Podmět + sloveso Otázka
 • you go
 • ty chodíš
 • Do you go to work on Saturdays?
 • Chodíš v sobotu do práce?
 • she like
 • ona ráda
 • Does she like ice cream?
 • Má ráda zmrzlinu?
 • they work
 • oni pracují
 • Do they work in a bank?
 • Pracují v bance?

3. Zjišťovací otázky v minulém prostém čase

Na zjišťovací otázky otázky odpovídáme „ano“ nebo „ne“.

Pro zjišťovací otázky v minulém prostém čase používáme tvar did a umísťujeme ho na začátek věty.

Všimněte si, že hlavní sloveso už do minulého času nepřevádíme.

Podmět + sloveso Otázka
 • you go
 • ty jdeš
 • Did you go to work last Saturday?
 • Šla jsi minulou sobotu do práce?
 • she like
 • ona ráda
 • Did she like ice cream when she was younger?
 • Měla ráda zmrzlinu, když byla mladší?
 • they work
 • oni pracují
 • Did they work in a bank?
 • Pracovali v bance?

4. Doplňovací otázky (Wh- Questions)

Na doplňovací otázky otázky nelze odpovědět „ano“ nebo „ne“.

Ptáme-li se na předmět, vytvoříme otázku pomocí pomocného slovesa do.

Všimněte si, že hlavní sloveso už do minulého času nepřevádíme.

Oznamovací věta Tázací věta
 • Kate spoke to somebody.
 • Kate s někým mluvila.
 • Who did Kate speak to?
 • S kým Kate mluvila?

Ptáme-li se na podmět, pouze změníme slovosled, ale nepoužíváme pomocné sloveso do.

Oznamovací věta Tázací věta
 • Somebody spoke to Kate.
 • Někdo mluvil s Kate.
 • Who spoke to Kate?
 • Kdo mluvil s Kate?
 • Who does want something to drink? Špatně
 • Who wants something to drink? Správně
 • Kdo chce něco k pití? (Who je podmět.)
 • How many people did go skiing with you? Špatně
 • How many people went skiing with you? Správně
 • Kolik lidí s tebou jelo lyžovat? (People je podmět.)
 • Which train does go to London? Špatně
 • Which train goes to London? Správně
 • Který vlak jede do Londýna? (Train je podmět.)

5. Tázací dovětky (Question Tags)

V hovorové angličtině se hojně používají tázací dovětky. Na rozdíl od češtiny, kde používáme jen “že?”, popř. “že ne?” musíme v anglickém dovětku použít pomocné sloveso. Pokud předcházející oznamovací věta, ke které připojujeme tázací dovětek obsahuje pomocné sloveso, toto sloveso musíme použít i v tázacím dovětku. Pokud pomocné sloveso neobsahuje, použijeme sloveso do v příslušném tvaru.

Stoupající intonaci použijeme, když jde o opravdovou otázku, na kterou očekáváme odpověď, zatímco klesající intonace ukazuje, že mluvčí očekává jen souhlas posluchače s tím, co říká.

 • It is raining, isn't it?
 • Prší, že?
 • „Isn't it“ je záporný dovětek.
 • It is not raining, is it?
 • Neprší, že ne?
 • „Is it“ je kladný dovětek.

Nejdůležitější je si zapamatovat, že pomocné sloveso v dovětku musí být v opačné formě, než je předcházející oznamovací věta. To znamená, že je-li věta kladná, musí být dovětek záporný a naopak.

Příklady záporných tvarů pomocných sloves používaných v tázacích dovětcích:

 • will › won't
 • do › don't
 • does › doesn't
 • am › aren't
 • are › aren't
 • must › musn't
 • should › shouldn't
 • have › haven't
 • can › can't
 • Your father doesn't work in a post office, does he?
 • Tvůj otec nepracuje na poště, že ne?
 • They aren't from London, are they?
 • Oni nejsou z Londýna, že ne?
 • Penguins can't fly, can they?
 • Tučňáci neumějí létat, že ne?
 • His name is Paul, isn't it?
 • Jmenuje se Paul, že?
 • You have finished, haven't you?
 • Už jsi hotov, že?
 • She will come, won't she?
 • Přijde, že?
 • I'm pretty, aren't I?
 • Jsem krásná, že?
 

Dostupné testy: