Předbudoucí čas průběhový

Future Perfect Continuous

will have been + příčestí přítomné, tzn. -ing

am/is/are + going to have been + příčestí přítomné, tzn. -ing

Děj trvající až do události v budoucnosti

They will have been talking for over an hour by the time Kate arrives.

Příčina budoucí události

Paul will be tired when he gets home because he will have been swimming for over an hour.

1. Dva tvary předbudoucího průběhového času

Předbudoucí průběhový čas (Future Perfect Continuous) má dva různé tvary

 • will have been doing
 • be going to have been doing

Na rozdíl od prostých budoucích časů většinou nezáleží na tom, který použijeme.

2. Tvar předbudoucího průběhového času se slovesem "Will"

Tvar: will have been + příčestí přítomné, tzn. -ing

 • You will have been waiting for more than three hours when his train finally arrives.
 • Budeš tu čekat přes tři hodiny, než jeho vlak konečně přijede.
 • Will you have been waiting for more than three hours when his train finally arrives?
 • Ty tu budeš čekat přes tři hodiny, než jeho vlak konečně přijede?
 • You will not have been waiting for more than three hours when his train finally arrives.
 • Nebudeš tu čekat přes tři hodiny, než jeho vlak konečně přijede.

3. Tvar předbudoucího průběhového času s "Be Going To"

Tvar: am/is/are + going to have been + příčestí přítomné, tzn. -ing

 • You are going to have been waiting for more than three hours when his train finally arrives.
 • Budeš tu čekat přes tři hodiny, než jeho vlak konečně přijede.
 • Are you going to have been waiting for more than three hours when his train finally arrives?
 • Ty tu budeš čekat přes tři hodiny, než jeho vlak konečně přijede?
 • You are not going to have been waiting for more than three hours when his train finally arrives.
 • Nebudeš tu čekat přes tři hodiny, než jeho vlak konečně přijede.

4. Děj trvající až do události v budoucnosti

Předbudoucí průběhový čas používáme v případě, že něco bude trvat až do určité události nebo určitého času v budoucnosti. Výrazy jako „For 30 minutes“ (po 30 minut), „for three weeks“ (po tři týdny) a „since Monday“ (od pondělka) vyjadřují trvání děje, pro který můžeme použít předbudoucí průběhový čas. Je důležité si zapamatovat, že děj musí skončit v určitém okamžiku v budoucnosti nebo před ním.

 • They will have been talking for over an hour by the time Kate arrives.
 • Budou spolu mluvit přes hodinu, než Kate přijede.
 • She is going to have been working at that shop for five years when it finally closes.
 • Ona bude v tom obchodě pracovat pět let, než ho konečně zavřou.
 • Simona will have been teaching at the school for more than a year by the time she leaves for Japan.
 • Simona bude v té škole učit přes rok, než odjede do Japonska.
 • How long will you have been studying when you graduate?
 • Jak dlouho budeš studovat, než budeš mít státnice?
 • We are going to have been driving for over 4 days non stop when we get to Paris.
 • Pojedeme bez přestávky 4 dny, než dorazíme do Paříže.
 • A: When you finish your English course, will you have been living in New York for over two years?
 • Než dokončíš kurz angličtiny, budeš žít v New Yorku už přes dva roky, že?
 • B: No, I will not have been living here that long.
 • Ne, tak dlouho to ještě nebude.

Všimněte si na uvedených příkladech, že budoucí události jsou v přítomném prostém a nikoliv budoucím prostém čase.

5. Příčina budoucí události

Předbudoucí průběhový čas můžeme také použít k označení příčiny a následku v budoucnosti.

 • Paul will be tired when he gets home because he will have been swimming for over an hour.
 • Paul bude unavený, když přijede domů, protože přes hodinu plaval.
 • Jitka's English will be perfect when she returns to Germany because she is going to have been studying English in London for over two years.
 • Jitčina angličtina bude perfektní, až se vrátí do Německa, protože v té době bude mít za sebou přes dva roky studia angličtiny v Londýně.

6. Budoucí průběhový versus předbudoucí průběhový čas

Pokud věta neobsahuje určení trvání děje, např. „for thirty minutes“ (po 30 minut), „for three weeks“ (po 3 týdny) nebo „since Monday“ (od pondělka), mnoho anglických mluvčích dá přednost budoucímu průběhovému času před předbudoucím průběhovým časem. Tady je třeba si dát pozor, protože toto může změnit význam věty. Předbudoucí průběhový čas zdůrazňuje trvání v čase před určitou budoucí událostí. Prostudujte si následující příklady pro pochopení rozdílů.

 • He will be tired because he will be exercising so intensely.
 • Bude unaven, protože bude tak intenzivně cvičit.
 • Tato věta zdůrazňuje fakt, že bude unaven, protože bude v daném okamžiku v budoucnosti cvičit.
 • He will be tired because he will have been exercising so intensely.
 • Bude unaven, protože tak intenzivně cvičil.
 • Tato věta zdůrazňuje, že bude unaven protože určitou dobu cvičil – zdůraznění trvání cvičení. Možná v daném okamžiku ještě bude cvičit, nebo právě přestal.

7. V časových větách nepoužíváme budoucí čas

Stejně jako všechny budoucí časy, ani předbudoucí průběhový čas nemůžeme použít ve vedlejších větách uvozených výrazy jako: when, while, before, after, by the time, as soon as, if, unless (když, zatímco, před, po, do doby, jakmile, jestli, pokud ne) atd. Namísto předbudoucího průběhového zde použijeme předpřítomný průběhový čas. Důvodem je to, že uvedené výrazy v angličtině jakoby už obsahují budoucnost v sobě.

 • You won't get promoted until you will have been working here as long as Simon. Špatně
 • You won't get promoted until you have been working here as long as Simon. Správně
 • Nebudeš povýšen, dokud tady nebudeš pracovat tak dlouho jako Simon.

8. Pozice příslovcí

Níže uvedené příklady ukazují umístění příslovcí ve větě, např. always, only, never, ever, still, just (vždy, jen, nikdy, někdy, ještě, právě) atd.

 • You will only have been waiting for a few minutes when his train arrives.
 • Budeš čekat jen pár minut, než přijede jeho vlak.
 • Will you only have been waiting for a few minutes when his train arrives?
 • Budeš čekat jen pár minut, než přijede jeho vlak?
 • You are only going to have been waiting for a few minutes when his train arrives.
 • Budeš čekat jen pár minut, než přijede jeho vlak.
 • Are you only going to have been waiting for a few minutes when his train arrives?
 • Budeš čekat jen pár minut, než přijede jeho vlak?

9. Činný / trpný rod

 • The construction company will have been building my new house for over seven months by the time it is finished. Činný (Active)
 • Ta stavební společnost bude stavět můj nový dům přes sedm měsíců, než bude hotov.
 • My new house will have been being built by the construction company for over seven months by the time it is finished. Trpný (Passive)
 • Můj nový dům bude stavěn tou stavební společností přes sedm měsíců, než bude hotov.
 • The construction company is going to have been building my new house for over seven months by the time it is finished. Činný (Active)
 • Ta stavební společnost bude stavět můj nový dům přes sedm měsíců, než bude hotov.
 • My new house is going to have been being built by the construction company for over seven months by the time it is finished. Trpný (Passive)
 • Můj nový dům bude stavěn tou stavební společností přes sedm měsíců, než bude hotov.

Předbudoucí průběhový čas se v trpném rodě vyskytuje málokdy.

 

Dostupné testy: