Trpný rod

Passive

Trpný rod používáme tehdy, když chceme soustředit pozornost na osobu nebo věc, která není původcem děje, ale je tímto dějem zasažena. V činném rodě je tato osoba nebo věc předmětem, v trpném rodě se stává podmětem a původce děje je naopak namísto podmětu předmětem.

1. Jak vytvořit trpný rod

Trpný rod se tvoří příslušným tvarem slovesa „to be“ (být), za nímž následuje příčestí minulé (past participle, tzv. "3. tvar slovesa"): např. příčestí minulé slovesa „do“ (dělat) je „done“ (do – did – done).

Trpný rod používáme tehdy, chceme-li soustředit pozornost na osobu nebo věc, která je dějem zasažena. V rodě činném je původce děje na začátku věty a je tedy podmětem věty a za ním následuje sloveso v činném rodě. Jiná osoba nebo věc se stává předmětem slovesa.

 • The queen invited me for tea.
 • Královna mě pozvala na čaj.
 • I clean my room everyday.
 • Svůj pokoj uklízím každý den.

Chceme-li však soustředit pozornost na osobu nebo věc, jež je dějem zasažena, učiníme tuto osobu nebo věc podmětem věty a použijeme trpný rod.

 • I was invited for tea by the queen.
 • Byl jsem královnou pozván na čaj.
 • My room is cleaned by me everyday.
 • Můj pokoj je uklízen mnou každý den.

Srovnejte činný a trpný rod:

 • I clean my room everyday. - "my room" je zde předmětem
 • My room is cleaned by me everyday. - "my room" je zde podmětem

2. Seznam slovesných tvarů, které jsou obvykle používány v trpném rodě

Slovesný tvar Tvorba Příklad
Přítomný čas prostý am/is/are + příčestí minulé
 • Bread is made from flour.
 • Chléb je vyráběn z mouky.
Přítomný čas průběhový am/are/is being + příčestí minulé
 • My house is being repainted.
 • Můj dům je znovu natírán.
Předpřítomný čas prostý has/have been + příčestí minulé
 • He's just been promoted head of department.
 • Byl právě povýšen na ředitele oddělení.
Minulý čas prostý was/were + příčestí minulé
 • All her money was stolen from her handbag.
 • Všechny její peníze jí byly ukradeny z kabelky.
Minulý čas průběhový was/were being + příčestí minulé
 • She was being given medication for her illness when she suddenly died.
 • Byly jí podávány léky na její nemoc, když vtom náhle zemřela.
Předminulý čas prostý had been + příčestí minulé
 • The potatoes had been cooked for too long and so were very soft.
 • Brambory byly vařeny příliš dlouho a byly velmi rozvařené.
Budoucí čas prostý will be + příčestí minulé
 • The house will be demolished next week.
 • Dům bude příští týden zbourán.
Předbudoucí čas prostý will have been + příčestí minulé
 • There’s no point in hurrying to the party. All the drinks will have been drunk by now.
 • Nemá smysl pospíchat na tu párty. Všechny nápoje budou už teď vypity.
Infinitiv (to) be + příčestí minulé
 • The animals must not be fed at the zoo.
 • Zvířata v zoo nesmějí být krmena.
 

Dostupné testy: