Modální slovesa

Modal verbs

Modální slovesa, někdy nazývaná pomocná modální slovesa nebo také způsobová slovesa (modal auxiliaries, modals), jsou druhem pomocných sloves. Tvoří samostatnou skupinu, která se chová velmi odlišně jak od normálních sloves, tak i od ostatních pomocných sloves.

Tato slovesa jsou: can, could, may, might, shall, should, will, would, must a ought to.

1. Odlišnosti od normálních sloves

Nejdůležitější odlišnosti od normálních sloves:

 • Nemají minulý tvar (-ed)
 • Netvoří příčestí přítomné (-ing)
 • Ve 3. osobě jednotného čísla se nepřidává „-s“
 • Slovesa následující po modálních slovesech zůstávají vždy v základním tvaru (neurčitek bez „to“) s výjimkou slovesa ought.

2. Použití

Když významové sloveso následuje za modálním, vždy zůstává v neurčitku bez „to“ (s výjimkou ought).

V oznamovací větě je pevný slovosled: podmět + modální sloveso + významové sloveso (subject + modal + main verb).

Pevný slovosled v oznamovací větě
Podmět Modální sloveso Významové sloveso
 • They
 • Oni
 • can
 • můžou
 • come.
 • přijít.
 • Peter
 • Peter
 • should
 • by měl
 • walk.
 • chodit.

V tázacích větách se slovosled mění na: modální sloveso + podmět + významové sloveso (modal + subject + main verb).

Zjišťovací otázky (odpovídáme ano-ne)
Modální sloveso Podmět Významové sloveso
 • Can
 • Můžou
 • they
 • oni
 • come?
 • přijít?
 • Should
 • Měl by
 • Peter
 • Peter
 • walk?
 • chodit?
Doplňovací otázky (začínají na: who, how, what, why, which, when – kdo, jak, co, proč, který, kdy)
Tázací zájmeno Modální sloveso Podmět Významové sloveso
 • When
 • Kdy
 • can
 • můžou
 • they
 • (oni)
 • come?
 • přijít?
 • How
 • Jak
 • could
 • by to mohla
 • she
 • (ona)
 • know?
 • vědět?

3. Can

Schopnost

V tomto významu má can český ekvivalent "umět", "dokázat".

 • Michal can read and write.
 • Michal umí číst a psát.
 • Most children can swim when they are 10 years old.
 • Většina dětí umí plavat, když jim je deset let.
 • We can win the match today.
 • Dnešní zápas dokážeme vyhrát.
 • We can drive to France without a road map.
 • Dokážeme jet až do Francie bez silniční mapy.
Možnost

V tomto významu má can český ekvivalent "moci", "mít možnost".

 • Paul can help you.
 • Paul ti může pomoci.
 • Zoo animals can be dangerous.
 • Zvířata v zoo mohou být nebezpečná.
 • Eating in restaurants can be expensive.
 • Stravování se v restauracích může být drahé.
Zdvořilá žádost

Tento význam je podobný významu "možnost". Do češtiny také překládáme pomocí slovesa "moci".

 • Can you help me with this question?
 • Můžeš mi pomoct s touto otázkou?
 • Can you shut the door please?
 • Můžeš prosím zabouchnout ty dveře?
Svolení

V tomto významu má can český ekvivalent "smět", "moci", "mít dovoleno".

V tomto významu se nejčastěji vyskytuje v otázkách a v odpovědích na ně.

 • A: Can I borrow your pen?
 • B: Yes, you can.
 • A: Smím si půjčit tvou propisku?
 • B: Ano, smíš.
 • A: Can Simon come over for lunch?
 • B: Yes, he can.
 • A: Může Simon přijít na oběd?
 • B: Ano, může.

4. Cannot, can't

Can't je stažený tvar od cannot. Can't je hovorovější, cannot formálnější. Nestažený tvar také použijeme, když chceme zdůraznit "not".

Nechopnost

Do češtiny bychom ho zde přeložili jako "neumět", "nedokázat".

 • Many people in Africa cannot / can't read and write.
 • Mnoho lidí v Africe neumí číst a psát.
 • I cannot / can't read this book.
 • Tuto knihu nedokážu přečíst.
Nemožnost

Do češtiny tento význam můžeme přeložit jako "nemoci", "nemít možnost".

 • I am sorry but I cannot / can't come to your birthday party this week.
 • Omlouvám se, ale tento týden nemůžu přijít na oslavu tvých narozenin.
 • The dog cannot / can't bite you because it is in a cage.
 • Ten pes tě nemůže kousnout, protože je v kleci.
Zákaz, nedovolení

V tomto významu má cannot / can't český ekvivalent "nesmět", "nemoci", " "nemít dovoleno".

 • A: Can I take this apple?
 • B: No, you can't / cannot.
 • A: Smím si vzít tohle jablko?
 • B: Ne, nesmíš.
 • A: Can Heather see you tomorrow?
 • B: No, she can't / cannot.
 • A: Může tě Heather zítra vidět (navštívit)?
 • B: Ne, nemůže.
Domnělá nemožnost

Cannot / can't používáme také pro vyjádření naší subjektivní jistoty, že něco tak není, protože je to nemožné.

 • A: Somebody's knocking at the door. It may be Tom.
 • B: No, it can't / cannot be him. Tom is on holiday.
 • A: Někdo klepe na dveře. Možná je to Tom.
 • B: Ne, to nemůže být / určitě není on. Tom je na dovolené.
 • A: I saw your wife in a restaurant with Robert last night.
 • B: No, that can't / cannot be true. My wife wouldn't go to a restaurant with Robert.
 • A: Včera večer jsem viděl tvou manželku v restauraci s Robertem.
 • B: Ne, to nemůže být pravda. Má žena by do restaurace s Robertem nešla.

5. Must

Nutnost

Must se často používá pro vyjádření nutnosti, tedy něčeho, co je třeba udělat pod vlivem okolností. Do češtiny ho překládáme jako "muset".

 • Kate must see a dentist immediately.
 • Katka musí jít ihned k zubaři.
 • I must go home now.
 • Musím jít okamžitě domů.
 • Who must I talk to?
 • S kým musím mluvit?
 • I must wash my hair tonight.
 • Dnes večer si musím umýt vlasy.
Příkaz, povinnost

Způsobové sloveso must používáme i tehdy, když někdo má povinnost něco udělat, například v příkazech. Do češtiny ho zde také překládáme jako "muset".

 • You must cook today.
 • Dnes musíš uvařit ty.
 • You must stand on guard tonight.
 • Dnes v noci musíš stát na stráži.
 • You must always have your passport when you are in Europe.
 • Když jsi v Evropě, musíš mít vždy svůj pas.
 • You must go to see our grandmother this week.
 • Musíš tento týden navštívit naši babičku.
 • When must we be there?
 • Kdy tam musíme být?
Důrazná rada

Slovesem must můžeme dát i důraznou radu, tedy vyjádřit, že je moc důležité, aby něco udělal. Do češtiny ho i zde překládáme jako "muset".

 • You must go to see the film.
 • Musíš se na ten film jít podívat.
 • You just must try this new restaurant.
 • Tuto novou restauraci prostě musíte vyzkoušet.
Vyjádření jistoty

Pomocí modálního slovesa must také říkáme, že jsme si něčím naprosto jisti, že něco určitě je tak, jak říkáme. Do češtiny nejčastěji překládáme pomocí příslovce "určitě".

 • My watch must be broken.
 • Mám určitě porouchané hodinky.
 • He must have done that before moving to London.
 • To už určitě udělal, než se přestěhoval do Londýna.

Must se někdy používá k vytvoření řečnických otázek, když chceme, aby někdo přestal něco dělat.

 • Must you make so much noise? = Please be quiet.
 • Musíš dělat takový kravál? = Prosím, buď zticha.
 • Must she ask so many questions? = I hope she stops asking questions.
 • Musí se ptát na tolik věcí? = Doufám, že se přestane ptát.

6. Must not, mustn't

Mustn't je stažený tvar od must not. Mustn't je hovorovější, must not formálnější. Nestažený tvar také použijeme, když chceme zdůraznit "not".

Zákaz

Must not a mustn't používáme pro zákazy. Do češtiny ho překládáme jako "nesmět".

Must not a mustn't se vyskytují jen v přítomném čase, ale mohou vyjadřovat i zákaz do budoucnosti.

 • She must not open the door.
 • Ona nesmí otvírat dveře.
 • We mustn't be late for the meeting tomorrow.
 • Zítra se na tu schůzku nesmíme opozdit.
Důrazná rada

Pomocí mustn't můžeme dát i důraznou radu, tedy vyjádřit, že je moc důležité, aby něco nedělal. Do češtiny ho i zde překládáme jako "nesmět".

 • You mustn't miss this opportunity.
 • Nesmíš promeškat tuto příležitost.
 • You mustn't give up.
 • Nesmíš to / se vzdát.

7. Needn't

Nemuset

Slovesem needn't vyjadřujeme to, že nemáme povinnost něco dělat, přeložit ho tedy můžeme jako "nemuset".

 • You needn’t carry your passport in the UK.
 • Ve Velké Británii svůj pas nemusíš nosit s sebou.
 • I needn't go there tomorrow.
 • Zítra tam nemusím chodit.
 • We needn't have hurried.
 • Nemuseli jsme spěchat (ale spěchali jsme).

8. Should / shouldn't, ought to / oughtn't to

Ought to a oughtn't to mají stejný význam jako should a shouldn't, ale používá se za nimi infinitiv s to. V současné mluvené angličtině se ought to a oughtn't to vyskytují málo.

Nutnost, povinnost

Tato slovesa vyjadřují, stejně jako must a mustn't, nutnost nebo povinnost něco udělat, která ale není tak silná. Do češtiny překládáme jako "měl bych / neměl bych".

 • You should / ought to call your mother.
 • Měl bys zavolat své matce.
 • I should / ought to go home now.
 • Měl bych už jít domů.
 • When should we leave for the airport?
 • Kdy bychom měli odjet na letiště?
Rady

Stejně jako must a mustn't, i tato slovesa používáme pro doporučení nebo radu, která ale není tak silná, jako u must a mustn't.

 • Should she call him?
 • Měla by mu zavolat?
 • What should I wear to the party?
 • Co bych si měla obléct na ten večírek?
 • You shouldn't / oughtn't to leave the computers on.
 • Neměli byste nechávat ty počítače zapnuté.
Neúplná jistota

Pomocí should můžeme vyjádřit neúplnou jistotu.

 • I think he should be home by now.
 • Myslím, že touto dobou už by měl být doma.

9. May

Svolení

V tomto významu je may ekvivalentem can, ale je o něco zdvořilejší a formálnější.

 • You may / can now board the ferry.
 • Teď můžete nastoupit na trajekt.
 • You may / can begin the exam.
 • Můžete začít psát test.
 • A: Mummy, please can / may I go to the concert?
 • B: Yes, you can.
 • A: Maminko, můžu prosím jít na ten koncert?
 • B: Ano, můžeš.
Možnost, nejistota

May používáme také pro nejistý děj. Překládáme ho do češtiny nejčastěji pomocí příslovce "možná".

 • I may go to the cinema, or I may stay home.
 • Možná půjdu do kina, možná zůstanu doma.
 • This may be a good idea.
 • To může být / možná je dobrý nápad.
 • It may snow tonight.
 • Dnes v noci může / možná bude sněžit.

10. Might

Možnost, nejistota

Způsobové sloveso might odkazuje na nejistý děj. Je významově shodné s may, ale vyjadřuje o něco větší nejistotu. V češtině nejčastěji vyjádříme pomocí příslovce "možná".

 • It might / may rain tonight.
 • Dnes v noci možná bude pršet.
 • Where is Tom? He might / may be in the Post Office.
 • Kde je Tom? Možná je na poště.
 • The phone is ringing, it might / may be your mother.
 • Zvoní telefon, možná je to tvá matka.

Pro nejistý děj v minulosti použijeme konstrukci might / may + have + příčestí minulé, tzv. "3. tvar slovesa".

 • I might / may have told you that the cinema was closed this week for reconstruction work.
 • Možná jsem ti řekl, že je tento týden kino zavřené kvůli rekonstrukci.

11. May not, might not, mightn't

Možnost, nejistota

May not a might not nejčastěji používáme při spekulaci nad nějakým dějem nebo možným vývojem situace a překládáme je do češtiny pomocí "možná ne".

Výzamový rozdíl mezi "may not" a "might not" je nepartný stejně jako u "may" a "might". "Might not" znamená o něco větší nejistotu než "may not".

"Mightn't" je stažený tvar od "might not". "May not" stažený tvar nemá.

 • They may or may not solve the problem today.
 • Možná ten problém vyřeší už dnes, možná, že ne.
 • She might not open the door.
 • Ona ty dveře možná neotevře.

12. Could

Schopnost v minulosti

Modální sloveso could označuje schopnost v minulosti, je tedy minulým časem slovesa can.

 • When I was young, I could swim very well.
 • Když jsem byl mladý, uměl jsem velmi dobře plavat.
Možnost, nejistota

Could také používáme pro možný současný nebo budoucí děj, kterým si nejsme jisti. Tedy stejně jako might, se kterým je významově shodné a zaměnitelné a may, se kterým je zaměnitelné a významově téměř shodné, ale o něco nejistější.

 • It could / might / may have been a perfect day if it hadn’t rained.
 • Byl by to mohl být krásný den, kdyby nepršelo. (Možnost v minulosti)
 • It could / might / may be dangerous if we try to climb Mt Blanc during this bad weather.
 • Mohlo by být nebezpečné, kdybychom se pokousili vylézt na Mont Blanc v tomto špatném počasí. (Možnost / nejistota v budoucnosti)
 • We could / might /may go to Egypt for our holiday this year.
 • Letos bychom mohli jet / možná pojedeme na dovolenou do Egypta. (Možnost v budoucnosti)
 • I could / might / may become a dentist.
 • Mohl bych se stát /Možná se stanu zubařem. (Možnost v budoucnosti)

V otázkách se nejčastěji používá právě could.

 • Could she be his new future wife?
 • Mohla by to být jeho nová budoucí manželka? (Možnost v současnosti / budoucnosti)
 • Could this be a mistake?
 • Mohla by to být chyba? (Možnost / nejistota v současnosti)
Zdvořilá žádost

Could lze také použít v žádosti. V těchto příkladech jsou could a can významově téměř totožná, ale "could" je zdvořilejší.

 • Could / Can you open the door please?
 • Mohl bys / Můžeš otevřít dveře, prosím?
 • Could / Can you help me with my English homework? It is too difficult for me.
 • Mohl bys / Můžeš mi pomoct s domácím úkolem do angličtiny? Je na mě moc těžký.

Způsobové sloveso could se také používá v podmínkových souvětích. Podmínková souvětí se skládají z vedlejší věty podmínkové (if clause) uvozené „if“ a hlavní věty vyjadřující výsledek (result clause). Could se používá v hlavní větě. V těchto příkladech vyjadřuje could hypotetické situace v minulosti, současnosti nebo budoucnosti. Pro minulost musíme použít konstrukci could + have + příčestí minulé, "tzv. 3. tvar slovesa"

 • If I had time, I could play squash with you.
 • Kdybych měl čas, mohl bych si s tebou zahrát squash. (Současnost / budoucnost)
 • We could go to the cinema together, if you want to.
 • Mohli bychom spolu jít do kina, kdybys chtěla. (Současnost / budoucnost)
 • If it weren't raining, we could go for a walk.
 • Kdyby nepršelo, mohli bychom jít na procházku. (Současnost)
 • If we had left sooner, we could have taken the bus.
 • Kdybychom odešli dřív, mohli jsme jet autobusem. (Minulost)
 • I could have gone to Paris with you, if you had told me earlier.
 • Mohl jsem jet do Paříže s tebou, kdybys mi řekla dřív. (Minulost)

13. Could not, couldn't

Couldn't je minulým časem slovesa can't a používá se pro stejné významy, ale v minulosti. Nestažený tvar could not je formálnější a také ho použijeme, když chceme zdůraznit "not".

Neschopnost v minulosti

Do češtiny bychom zde přeložili jako "neumět", "nedokázat".

 • Many people in the Middle Ages couldn't read and write.
 • Mnoho lidí ve středověku neumělo číst a psát.
 • I couldn't reach that high when I was a child.
 • Tak vysoko jsem jako dítě nedosáhl. (tj. "nebyl schopen dosáhnout")
Nemožnost

Do češtiny tento význam můžeme přeložit jako "nemoci", "nemít možnost".

 • I couldn't fix the roof because I didn't have time.
 • Nemohl jsem opravit tu střechu, protože jsem neměl čas.
 • She couldn't go for a walk because she was locked in that room.
 • Nemohla jít na procházku, protože byla zamčená v tom pokoji.
Zákaz, nedovolení

V tomto významu má couldn't český ekvivalent "nesmět", "nemoci", " "nemít dovoleno".

 • I could not eat the ham because I was on a diet.
 • Nemohla jsem sníst tu šunku, protože jsem držela dietu.
 • The soldiers couldn't go home, because their holiday had been cancelled.
 • Vojáci nemohli jet domů, protože jim byla zrušena dovolenka.

14. Will a shall

Budoucí čas

Modální slovesa will a shall se používají k vytvoření budoucího času. Tato slovesa ukazují úmysl nebo děj, který je očekáván v budoucnosti. Při použití v oznamovacích větách mezi nimi není rozdíl ve významu.

Shall se obvykle nepoužívá v běžné každodenní konverzaci, ale vyskytuje se v psané angličtině.

 • I will / shall open the door for you.
 • Otevřu ti dveře.
 • Simon will / shall meet us at the bus station.
 • Se Simonem se setkáme na autobusovén nádraží.

V otázkách se shall a will dotazují na možnosti v budoucnosti – shall se používá zřídkakdy.

 • When will I see you again?
 • Kdy tě znovu uvidím?
 • How will you get here?
 • Jak se sem dostaneš?
 • What time will we meet?
 • V kolik hodin se setkáme?
 • Will you go on holiday this year?
 • Pojedeš letos na dovolenou?
 • Will you be finished soon?
 • Budeš už brzy hotov?
Prosba a žádost

Ve zjišťujících otázkách se will používá k prosbě nebo žádosti. Shall zde použít nelze.

 • Will you turn off the radio when you leave?
 • Vypneš to rádio, až půjdeš pryč?
 • Will you ever stop complaining about everything?
 • Přestaneš si někdy na všechno stěžovat?
Dotaz na preferenci

Shall použijeme v dotazech na preferenci. Zde se významově liší od will. Následující věty s "will" by měly význam otázek na prostou budoucnost.

 • Shall I close the door?
 • Mám zavřít dveře?
 • Shall they come back later?
 • Měli by se vrátit brzo?
 • Shall we wait for you here?
 • Máme tady na tebe počkat?

15. Won't a shan't

Budoucí čas

Won't a shan't jsou stažené tvary od will not a shall not a stejně jako will a shall se používají k vytvoření budoucího času. Tato slovesa označují děj, který není očekáván v budoucnosti. Při použití v oznamovacích větách mezi nimi není rozdíl ve významu.

Nestažené tvary jsou formálnější a také jich použijeme, když chceme zdůraznit "not".

Shan't se používá velmi zřídka. Je to zastaralý a knižní výraz.

 • I won't go home before five o'clock.
 • Nepůjdu domů před pátou.
 • He won't be able to walk.
 • Nebude schopen chodit.

16. Would

Preference

Would následované slovesem like je zdvořilým způsobem vyjádření preference.

 • I would like red wine with my steak.
 • Ke steaku bych si dal červené víno.
 • We would like a room with a view of the sea.
 • Chtěli bychom pokoj s výhledem na moře.
 • Would you like boiled or roast poatatoes with your chicken?
 • Přejete si ke kuřeti vařené nebo pečené brambory?
 • Where would you like to eat lunch?
 • Kde by ses chtěla naobědvat?
Podmínková souvětí

Would se používá v hlavních větách podmínkových souvětí s neskutečnou podmínkou, tedy kondicionálech 2. a 3. stupně.

 • I would go to the mountains if I did't have to work at the weekend.
 • Jel bych na hory, kdybych o víkendu nemusel pracovat.
 • We would have corrected the mistake if we had noticed it.
 • Byli bychom tu chybu opravili, kdybychom si jí byli všimli.

17. Wouldn't

Podmínková souvětí

Wouldn't je stažený tvar od would not. Používá se především v hlavních větách podmínkových souvětí s neskutečnou podmínkou, tedy kondicionálech 2. a 3. stupně.

 • I wouldn't eat the meat if I was you.
 • Být tebou, nejedl bych to maso.
 

Dostupné testy: